.
Select Page

Katalog IJZ

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

UVOD

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, v nadaljnjem besedilu uredba) je Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani na spletnih straneh objavila Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani.

Katalog vsebuje osnovne podatke o šoli, o informacijah javnega značaja in o načinu dostopa do informacij javnega značaja. Katalog predstavlja kazalo informacij javnega značaja in ponuja direktne spletne povezave do elektronsko dostopnih informacij in dokumentov, organizacijsko strukturo šole in podatke o kontaktnih osebah, t.j. uradnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja.

Vsi dokumenti OŠ Brezovica povezani s katalogom IJZ se nahajajo spodaj v rubriki DOKUMENTI.

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:
Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani
Šolska ulica 15
1351 Brezovica pri Ljubljani
T: +386 1 292 72 00
F: +386 1 365 55 39
E: info@os-brezovica.si

Odgovorna uradna oseba:
Meta Trček, ravnateljica
T: +386 1 292 72 03
E: meta.trcek@os-brezovica.si

Datum prve objave kataloga: 14.3.2008

Datum zadnje spremembe: 07.10.2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-brezovica.si/

SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

 
Organigram in podatki o organizaciji zavoda

 

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje:

V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja še:

  • z osnovnim izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju,
  • s kulturno-umetniško dejavnostjo,
  • s športno vadbo in športno dejavnostjo,
  • s prevozom otrok,
 • z zdravstveno zaščito,
 • s pripravo in razdeljevanjem prehrane.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani, Šolska ulica 15, 1351 Brezovica
 • Podružnična šola Notranje Gorice, Podpeška cesta 340, 1357 Notranje Gorice
Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Jana Lukan, tajnica OŠ Brezovica pri Ljubljani, Šolska ulica 15, 1351 Brezovica
T: +386 1 292 72 00
F: +86 1 365 55 39
E: info@os-brezovica.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči
 • Pravilnik o statusu učenca
 • Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti
 • Obrazci za javna naročila malih vrednosti
 • Pravilnik o načinu oddajanja šolskih nepremičnin v najem

Državni predpisi:

 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Zakon o javnih naročilih
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
 • Pravilnik o šolskem koledarju za osnovno šolo
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 • Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 • Zakon o računovodstvu

Predpisi so dosegljivi preko URADNEGA LISTA RS

Predpisi EU:
Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti
 • Pravilnik o načinu oddajanja šolskih nepremičnin v najem

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
 • Kadrovska evidenca
 • Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov ter drugih izplačil v zvezi z delom
 • Evidenca o poškodbah pri delu
 • Zbirka osebnih podatkov o otrocih za vpis v osnovno šolo – evidenca šoloobveznih otrok
 • Zbirka osebnih podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo
 • Zbirka osebnih podatkov o vpisanih otrocih v šolsko dokumentacijo – podatki o učencih
 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč in svetovanje
 • Zbirka podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih učencev
 • Zbirka podatkov o članih organov šole
 • Zbirka podatkov – pogodbe o prehrani
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Šolski koledar za šolsko
 • Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada

OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • večina informacij je dostopna na spletnem naslovu http://www.os-brezovica.si/ ob vsakem času
 • informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole

 

SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):

DOKUMENTI

Dokumenti OŠ Brezovica povezani s katalogom IJZ:

POVEZAVE

Pomembne spletne povezave:

Dostopnost